fbpx

Minun Valkeakoskeni on:

Kuunteleva kaupunki

Ihmisten hyvinvointi lähtee heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa itse omaan elämäänsä ja omaan ympäristöönsä.Valkeakosken on oltava kaupunki, joka kuuntelee ja kuulee asukkaitaan. Kaupungin palvelujen ja päätöksenteon on tultava entistä lähemmäksi asukkaita. Vanhustenhuollon ja nuorisopalvelujen osalta on kehitettävä osallistuvia ratkaisuja jotka mahdollistavat vanhusten ja nuorten aktiivisen osallistumisen heitä koskevissa päätöksissä, sekä tuotettava palveluja asiakastarvelähtöisesti. Laatukriteerien ja asiakastyytyväisyyden seuranta on otettava osaksi palvelutuotantoa, ja palveluntuottajat on sitoutettava laatukriteeristön valvontaan sekä tarvelähtöiseen palvelujen kehittämiseen.

Valtaa vanhuksille!

 • Vanhustenhuollossa tulee panostaa hoidon ja palvelun laatuun sekä yksilöllisiin palveluvaihtoehtoihin
 • Vanhuspalveluiden asiakastyytyväisyyskartoitukset säännöllisiksi ja toimintaa sitoviksi
 • Tarjotaan aktivointia ja kerhotoimintaa yksilölähtöisesti
 • Tehdään ylisukupolvista kaavoitusta – varmistetaan että kaupunkirakentamisessa huomioidaan ylisukupolvien yhteisöt, ja muodostetaan kaupunkiin asuinalueita joissa erilaiset ihmiset asuvat yhdessä.

Objektista subjektiksi – oikeus omaan päätöksentekoon nuorille

 • Osallistuvan budjetoinnin kautta nuorille mahdollisuus suunnitella ja rahoittaa itselleen suunnattuja palveluja ja toimintaa
 • Ketään ei jätetä kelkasta, vaan kehitetään tukitoimintaa ja kynnyksetöntä avun saamista niin, ettei yksikään nuori putoa

Lupa leikkiin ja harrastuksiin jokaiselle lapselle

 • Kehitetään kerhotoimintaa siten, että jokaiselle lapselle on mahdollista tarjota ohjattua vapaa-ajan toimintaa.
 • Huomioidaan myös lasten erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjotaan monipuolisia ja eri taitoja kehittäviä kerhotoiminnan vaihtoehtoja kaikille lapsille. 

Vastuullinen kaupunki

Vastuullinen kaupunki huolehtii paitsi ihmisistä, myös luonnosta, ympäristöstä ja kaupungin eläinkuntalaisista. Vastuullinen kaupunki pyrkii vähentämään päästöjä ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Vastuullinen kaupunki suojelee eläimiä ja pyrkii tarjoamaan myös eläinkuntalaisille hyvän elämän. Vastuullinen kaupunki varjelee luonnon monimuotoisuutta ja näkee hyvinvoivan sekä elinvoimaisen lähiluonnon voimavarana ja matkailuvalttina. 

Enemmän elämänlaatua eläimille

 • Eläinkuntalaisuus on otettava osaksi kaupunkistrategiaa ja eläinvaikutusten arviointi otettava osaksi kunnan päätöksentekoa
 • Valkeakoskelle on tehtävä paikallinen eläinsuojelusuunnitelma sekä kehitettävä yhteistyötä eri viranomaisten ja vapaaehtoisen eläinsuojelun välillä

Torjutaan ilmastonmuutosta

 • Tehdään ilmastovaikutusten arvioinnista osa päätöksentekoa
 • Kehitetään alueen joukkoliikennettä ja parannetaan ihmisten liikkuvuutta. Selvitetään kaupunkipyörien hankkimista sekä uudenlaisia joukkoliikenteen mahdollisuuksia myös harvemmin liikennöidyillä reiteillä. 

Turvataan luonnon monimuotoisuus myös kaupungissa

 • Huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja elinvoimaiset viherkäytävät kaavoituksessa ja rakentamisessa. 
 • Suojellaan uusia luontoalueita ja kehitetään luontoretkikohteita siten, että kaikilla kuntalaisilla olisi tarjolla erilaisia ja monipuolisia mahdollisuuksia luontokokemuksiin

Elinvoimaa talouteen elävästä luonnosta

 • Otetaan luontomatkailun kehittäminen osaksi kaupunkistrategiaa

Kannattava kaupunki

Kannattava kaupunki tukee yrittäjiä ja kannustaa yrittäjyyteen. Kannattava kaupunki huomioi yritysten toimintaedellytykset sekä uusien yritysten tarpeet kaavoituksessa, elinkeinopolitiikassa sekä muussa päätöksenteossa. Kannattava kaupunki etsii uusia yrittäjämalleja sekä panostaa matkailu- ja maaseutuyrittäjyyden mahdollistamiseen.

Kaupunkisuunnittelulla kannattavuutta

 • Rakennetaan ja kaavoitetaan muunneltavia ja monikäyttöisiä yritystiloja erilaisten yritysten tarpeisiin.
 • Panostetaan tietoliikenneverkkoihin sekä digitalisaatioon.
 • Kehitetään kaupunkia pitkäjänteisesti matkailu- ja virkistyskäyttöä ajatellen

Paikallisuus kunniaan myös hankintojen ja kilpailutuksen kautta

 • Mahdollistetaan yritystoiminnan toimintaedellytykset myös kilpailutuksen ja hankintojen kautta

Avoin kaupunki

Hyvä päätöksenteko lähtee avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kaupunkilaisia koskevan päätöksenteon sekä rahankäytön tulisi olla jokaisen kaupunkilaisen nähtävissä ja kaupunkilaisia olisi myös otettava enemmän osaksi päätöksentekoa. 

Kuntalaiset mukaan päätöksentekoon

 • Kaupungin tulee ottaa käyttöön osallistuva budjetointi entistä laajemmin
 • Kaupungin tulee aktiivisesti kehittää erilaisia asukas- ja yhteisöraateja joiden avulla voidaan kerätä palautetta ja ideoita sekä kaupunkilaisten tarpeita päätöksenteon tueksi.

Jokaiselle taattava mahdollisuus tiedonsaantiin ja osallisuuteen

 • Valkeakosken tulee tuoda päätöksenteko ja sen perusteet entistä lähemmäksi kuntalaisia panostamalla sähköiseen viestintään sekä viestinnän monikanavaisuuteen. 
 • Tiedon hankinnan sekä osallistumisen tulee olla saavutettavaa ja esteetöntä – on huolehdittava että kaikilla kuntalaisilla on yhteneväiset mahdollisuudet osallistua. 
Share This