fbpx

Maakuntauudistuksen yhteydessä ympäristöhallinto uudistuu ja viranomaisten roolit niin ympäristönsuojelussa kuin kaavoituksessakin ja alueidenkäytön suunnittelussa muuttuvat. Ely-keskukset ja Aluehallintovirastot lakkautetaan, ja niiden tehtävät jaetaan maakunnille ja uudelle Valtion lupa- ja valvontavirastolle LUOVAlle. LUOVAn toimipisteitä on tarkoitus tuoda jokaiseen maakuntaan, jotta valtion viranomaisrooli säilyy myös maakunnissa, mutta viranomaisen vaikutusmahdollisuuksiin ja yleiseen toimintaan on tulossa muutoksia.

Tulevien maakuntien tehtäväkenttään kuuluvat niin luonnonsuojelun edistäminen kuin kulttuuriympäristöjen hoitokin – sen sijaan ympäristölakien valvonta, luontotyyppien ja eliölajien suojelu sekä mm. YVA (Ympäristövaikutusten arviointi) kuuluvat tulevaisuudessa valtakunnalliselle LUOVAlle.  

Ympäristölupien valvonta heikkenee ja viranomaisen valitusoikeutta rajataan

Tehtävien jakaminen ja vastuualueiden purkaminen vaikuttaa tulevaisuudessa mm. päätösten valitusoikeuteen ja heikentää merkittävästi ympäristönsuojelua ja sen valvontaa.

Nykymallissa AVI (Aluehallintovirasto) toimii lupaviranomaisena, ja ELY (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) puolestaan valvoo yhteiskunnan (eli mm. luonnon ja kansalaisten) etua lakiin määrätyn vastuualueensa mukaisesti.  Tämäyleisen edun valvonta on kirjattu meillä mm. luonnonsuojelu-, ympäristö-, vesi- ja jätelakiin.

Yleisen edun valvonta merkitsee yksityistä intressiä laajempien etukysymysten valvontaa. Tällöin haitankärsijänä ei ole joku tietty yksityishenkilö, ryhmä tai omaisuus, vaan kohteena on esimerkiksi maisema, veden ja ilman laatu, kulttuuriympäristö, elinympäristö tai eliölaji. Ympäristöhallinnon tehtäviä ovat muun muassa luonnonsuojelu, vesiensuojelu, kaavaohjaus ja erilaisten lupien valvonta. Ympäristöhallinnon olennainen tarkoitus on siis nimenomaan tämä yleisen edun valvonta.

Tulevaisuudessa lupaviranomaisena toimii LUOVA, johon uuden esityksen mukaisesti ei enää perusteta erillistä yleisen edunvalvonnan yksikköä, eli ELYn tähän asti toteuttama ympäristöhallinnon yleisen edun valvonta lakkaa. Tämän sijaan esityksessä yleisen edun valvonta sisällytettäisiin lupa-asioiden käsittelyn kaikkiin vaiheisiin ja ennakkoneuvotteluihin. Yleisen edun valvonta käsittelyn kaikissa vaiheessa on tarpeellista ja hyväkin asia, mutta suunnitellut ennakkoneuvottelut ja lausuntomenettelyt eivät aina yksin riitä.

Aikaisemmin ELY-keskus on voinut valittaa esimerkiksi AVIn ympäristölupapäätöksestä, jos päätös on perustunut esim. puutteelliseen ympäristövaikutusarvioon. Tällaisista virheellisistä päätöksistä ei viranomainen voi jatkossa enää valittaa.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöviranomaiset eivät saisi hakea muutosta kaivoksen ympäristölupaan, vaikka lupapäätöksessä ei olisi huomioitu riittävästi ympäristöä.

Yleisen edun turvaaminen on perustuslain mukaisesti valtion ja sen viranomaisten tehtävä. Viranomaisen valitusoikeus on viime kädessä erittäin tärkeä laillisuusvalvonnan keino. Se varmistaa keskenään erisuuntaisten yleisten etujen huomioon ottamisen päätöksenteossa.

Nyt riskinä on, että LUOVAn ympäristöpäätösten valvonta jää lähes tyystin ympäristöjärjestöjen ja yksityisten ihmisten harteille.

Maakuntauudistuksen lakia muokataan nyt ja vielä onneksi on aikaa vaikuttaa. Toivottavasti myös perustuslakivaliokunta ottaa asian käsittelyyn ja takaa myös tulevaisuudessa ympäristöviranomaisille mahdollisuuden suojella ympäristöä ja luontoa perustuslain mukaisesti.

Minna Hölttä
Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys ry: hallituksen uusi jäsen
Yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Julkaistu Suomen Luonnonsuojeluliiton Valkeakosken paikallisyhdistyksen Valsun jäsenjulkaisussa Pistiäisessä 1/2018

Share This